VEXOS được giới thiệu trong Sản xuất trên Tạp chí Focus

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu trong số tháng Ba của Manufacturing In Focus. Cảm ơn bạn đã bao gồm Vexos và làm nổi bật các cơ sở và khả năng sản xuất hiện đại của chúng tôi.

Kiểm tra trang 35 của vấn đề hiện tại HOẶC theo dõi bài đăng trên LinkedIn để đọc thêm về Vexos.